Algemene voorwaarden

  1. Wie zijn wij

1.1      Huidige transactie brengt een rechtsverhouding tot stand met de onderneming P.C.S. BVBA,   handeldrijvend onder de naam “La Perla”, met ondernemingsnummer 0466.821.210, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2450 Meerhout, Bevrijdingslaan 207.

1.2      Het correspondentie adres van onze onderneming is 2450 Meerhout, Bevrijdingslaan 207.

            Het bezoekadres van onze onderneming is 2431 Laakdal, Pastorijstraat 17.

U kan ons verder bereiken op het nummer 014/84 07 79, dan wel per e-mail op info@la-perla.be

1.3      Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via de webshop, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

            In dit laatste geval behouden de algemene voorwaarden minstens een aanvullende werking.

 

  1. Gebruik van onze webshop

2.1         Het aankopen van goederen via onze webshop is uitsluitend bestemd voor consumenten.

2.2         Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren die bedoeld zijn voor de wederverkoop van producten door een onbevoegde distributeur en/of distributiekanaal (dropshipping inbegrepen).

2.3         We proberen ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk informatie over de producten terug te vinden is op onze website. Indien er onduidelijkheden zijn over werking / samenstelling van de producten, gelieve eerst contact op te nemen via hogervermeld e-mailadres alvorens het product aan te kopen.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden vermeld in de productinformatie.

2.4         We behouden ons te allen tijde het recht voor om informatie op onze website te wijzigen, toe te voegen en te verwijderen zonder enige voorafgaande kennisgeving.

2.5         Wanneer U een bestelling bij ons plaatst, gaat U akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

3. Aankoop van goederen

3.1         De overeenkomst komt tot stand nadat U van ons een bevestigingsmail heeft ontvangen. Vanaf dan is de bestelling definitief.

3.2         Enkel bestellingen voor een minimumbedrag ten belope van 25,00 EUR kunnen worden aanvaard.

3.3         Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van het product. Als er artikelen niet op voorraad zijn, behouden wij ons het recht voor om U te informeren over alternatieve of soortgelijke artikelen die te koop zijn op onze website. Indien U niet wenst over te gaan tot aankoop van deze alternatieve goederen, wordt Uw betaling voor het niet-beschikbare product aan U vergoed.

3.4         Goederen worden enkel geleverd binnen het grondgebied van België. Het is tevens mogelijk de goederen te kopen ophalen op het adres van de maatschappelijke zetel, gelegen te 2450 Meerhout, Bevrijdingslaan 207. Indien U hier gebruik van wenst te maken, gelieve deze optie te selecteren en ons per e-mail te contacteren teneinde een gepast moment af te spreken.

 

4. Bestelling annuleren

4.1         Indien U zich bedenkt na het plaatsen van Uw bestelling, kan U Uw bestelling onmiddellijk annuleren door dit per e-mail aan ons te laten weten.

4.2         Indien U zich bedenkt na levering van het product, kan U de bestelling eveneens binnen een termijn van 14 dagen annuleren, te rekenen vanaf de dag na levering.

4.3        Opdat U gebruik kan maken van artikel 4.1 en 4.2 dienen de producten ongebruikt en/of ongeopend te zijn, in de originele verpakking te zitten en mag er geen schade zijn aangebracht aan het product, noch aan de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om dit naar eigen goeddunken te beoordelen.

4.4         Indien de bestelling voldoet aan hogergenoemde vereisten, zal het product op Uw eigen kost kunnen worden teruggestuurd, dan wel kan het goed worden overhandigd in de winkel of op de maatschappelijke zetel.

               U zal het volledige orderbedrag (behoudens de verzendkosten) vergoed krijgen.

4.5         Indien de bestelling wordt geannuleerd, doch niet conform hogergenoemde artikelen dan wel wanneer de goederen gebruikt en/of geopend zijn, niet in de originele verpakking zitten, dan wel beschadigd zijn, worden de goederen niet teruggenomen en zal U niet worden vergoed.

4.6         Om gebruik te maken van hogergenoemd herroepingsrecht dient U alleszins Uw retour aan ons te melden per e-mail (info@la-perla.be). Indien het goed door ons opnieuw in goede orde werd ontvangen, zal U binnen een termijn van 14 dagen worden vergoed.

 

5. Levering

5.1         Wij doen ons best de goederen te leveren binnen een termijn van 10 werkdagen.

Dit is louter een inspanningsverbintenis en kan onder geen beding beschouwd worden als een resultaatsverbintenis.

5.2         Heeft U per vergissing een foutief leveringsadres ingegeven, contacteer ons dan zo spoedig mogelijk per e-mail (info@la-perla.be) zodat wij het leveringsadres nog kunnen wijzigen.

Dit is louter een inspanningsverbintenis en kan onder geen beding beschouwd worden als een resultaatsverbintenis.

5.3         Is er een fout product geleverd, dan wel een beschadigd product, meld ons dit dan per e-mail (info@la-perla.be) binnen een termijn van 24u na ontvangst.

            Klachten geuit na deze termijn kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding.

            Producten dewelke toch gebruikt werden kunnen onder geen beding worden teruggenomen.

5.4      P.C.S. BVBA is niet aansprakelijk voor producten die verloren zijn gegaan of beschadigd zijn geraakt tijdens het verzenden.

6. Verwerking van persoonsgegevens

6.1.        In het kader van het sluiten van de overeenkomst, alsook in het kader van de uitvoering ervan, kunnen er door ons persoonsgegevens worden verwerkt.

6.2         In het kader van deze verwerking zal P.C.S. BVBA in aanmerking komen als verwerkingsverantwoordelijke.

6.3         De persoonsgegevens van natuurlijke personen zullen worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende Belgische wetgeving hieromtrent.

7. Geschillen

7.1         Geschillen ten gevolge aan aankopen via de webshop zijn uitsluitend onderhevig aan het Belgische recht.

7.2         In het kader van voormelde geschillen zijn enkel de bevoegde rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen bevoegd.